MARİFET PENCERESİNDEN SURE-İ TİN İN AÇILIMI


MARI·FET PENCERESI·NDEN SURE-I· TI·N’I·N AC¸ILIMI

MARI·FET PENCERESI·NDEN SURE-I· TI·N'I·N AC¸ILIMI

 

MARI·FET PENCERESI·NDEN SURE-I· TI·N’I·N AC¸ILIMI
Rabbimiz: “Kur’an-ı biz o¨gˆretiriz”(97) diyor ve is¸te burada yine yas¸atılıyor.
Benim gibi Kur’an-ı Kerim’i Arapc¸a okumayı bilmeyen bir kuluna, en zor surelerden Tin (I·ncir) Suresini ac¸tı. Allah’ıma hamd olsun. O’nun sevdiklerine Salava^t-ı Sela^m olsun ta ezel- den kıyamete kadar.
Tin Suresinin C¸evirisi:
A.1: Ant olsun o Tine (I·ncir) ve o zeytine A.2: Ve o Turi Sinine (Devamlı yes¸il tepelere) A.3: Ve bu emin beldeye
A.4: Biz insanı en gu¨zel yaradılıs¸ta yarattık A.5: Sonra onu as¸agˆının as¸agˆısına attık.
______________________________ (97) A’laSuresi,6.Ayet
6: Ancak iman edip Salih emelde bulunanlar bas¸ka, onlara tu¨kenmez ecirler vardır.
A.7: O halde dini hangi s¸ey yalanlayabilir?
A.8: Allah her s¸eyin Ha^kim’i degˆil mi?
Burada her s¸eyden o¨nce bu surenin bir tek ac¸ılımının bu ol- madıgˆını belirtmek zorundayım. Ama du¨nden bugu¨ne kadar bo¨yle ac¸ılım hic¸ yapılmamıs¸, du¨nden bugu¨ne ve yarına en iyi ac¸ılım oldugˆunu so¨yleyebilirim. Neden mi? O¨gˆreten “O” ol- duktan sonra tartıs¸ılabilinir mi? Tartıs¸san ne yazar! Biliyoruz ki Kur’an-ı Kerim’imiz du¨ne, bugu¨ne ve yarına da hitap ediyor.
Yine biliyoruz ki Kuran ‘Gu¨l Goncası’ gibidir, yani dıs¸tan ic¸e dogˆru birc¸ok ac¸ılımı var. Yazacaklarım da bunlardan birisi. Dogˆrusunu elbette Rabbim bilir. Gayb O’nun yanındadır.
Esirgeyip bagˆıs¸layan Allah’ımın adıyla bas¸larım: Rabbimiz ilk bas¸ta Surenin adını incir koymus¸. Bu isim bos¸una sec¸ilmis¸ olamaz. I·ncir ile birlikte zeytine yemin ediyor. Bu is¸aret buy- rulan iki meyveye yemin vererek dikkat c¸ekiyor. Bu c¸ok o¨nem- lidir: I·ncirin go¨vdesinde, yapragˆında ve meyvesinde digˆer agˆac¸- lardan farklı olarak su¨t var. Zeytinin bedeni ve meyvesinde ise yagˆ var. C¸amda ise rec¸ine var. Her u¨c¸u¨nu¨n de meyvesini ham olarak hic¸bir hayvan yiyemez. Yani yasak.
Ayrıca incirin yaprakları gu¨nes¸ ısısını alıp arttırarak mey- veye en c¸ok gu¨c¸te ısı veren yaprak o¨zelligˆine sahiptir. Bu, dı- s¸ıdır. I·c¸ ac¸ılımında ise insan Allah’ı sevme yolunda incirin ham meyvesi gibidir. I·ncir ham iken hic¸bir canlı yiyemez demis¸tik; ama incir hal diliyle en tatlı meyve olma istegˆindedir. Bunun ic¸in imtihanlar (sınavlar) incirin yapragˆını simgeler. Ham ol- dugˆunda hic¸bir canlının yiyemedigˆi meyve sabırla ve imtihan- ların c¸oklugˆu ile en tatlı meyve haline gelir.
Bilmelisin ki Ey Allah ve Resulu¨’nu¨n sevgisini ve muhabbe- tini isteyen kul, incir meyvesi gibi en s¸iddetli imtihanları “gayret, sabır ve s¸u¨ku¨r” ile as¸arsan, incir gibi tatlı sevgili olursun.
Bakmaz mısın Ahsen-i Takvim bic¸iminde (en gu¨zel bic¸im- de) yaratılan ve kendini c¸ocuklugˆundan beri Allah’a adamıs¸ olan Hz. Meryem Annemizin babasız c¸ocuk du¨nyaya getirmek-

le ve kavmi kars¸ısında yas¸adıgˆı imtihana. Bir yanda mucize, bir yanda kavmi kars¸ısında du¨s¸tu¨gˆu¨ durumun vehameti! I·s¸te o anda Allah’ın yardımı geliyor ve Hz. I·sa (Aleyhisselam) kavmi kars¸ısında annesini koruyor.
Hic¸ bakmaz mısın S¸anlı Resu^lullah’ın (s.a.v.)’ın hayatına?
Marifet du¨nyasına girip Allah ve Resulu¨’ne sevgili olmanın da bir bedeli var. Kendi irademiz ve aklımızla buna kalkıs¸mak aklın harcı degˆil ama Allah dileyince her s¸ey kolay olur. Sana ve bize du¨s¸en gayret, sabır ve s¸u¨ku¨rdu¨r. Zikre girdi isen iman, amel, ihlas zaten sende var demektir.
Bu konuda yu¨zlerce kitap okusak ve formu¨le edin diye so¨y- lenilse inanın bu yazacaklarım kimsenin aklına gelemez.
Rabbim buyurdu:
“Gayret senden, Hikmet Ben’den S¸u¨ku¨r senden, himmet Onlardan”
I·ncir meyvesi iliklerin olus¸umunda ve insan menisinin ya- pımında en etkili meyvedir. Ayrıca zeytinyagˆı c¸ok o¨zel bir yagˆ- dır. Hu¨cre zarının yapımında vazgec¸ilmez harika bir yapıcı maddedir. Ayrıca zeytinyagˆı, insan vu¨cudunda yagˆı yakan en- zimler vardır, yani zayıflatır. Ayrıca benim s¸ahsıma ait ilahi ar- magˆan olarak sunularak gırtlak kanserimi anında yok etmis¸ti. Daha o¨nce bunu yazmıs¸tım ama bendeki olay Misal A^leminde yas¸andı ve zeytinyagˆı bir semboldu¨. Hazreti Musa Aleyhisse- lam’ın asası gibi! Asıl gu¨c¸ ve kudret Allah’ımıza aittir. Daha o¨nemlisi; o¨zellikle kalp kası ve cinsel hu¨creler ic¸in hayati o¨ne- me haiz olan E Vitamini yalnız zeytinde depo edilmis¸tir.
Gelelim 3. Ayetteki Turi Sinin’e yani devamlı yes¸il agˆac¸- lardan olus¸an tepelere... Buradan kasıt ise yapragˆını do¨kmeyen C¸am Agˆacıyla kaplı tepelerden; C¸am Ormanlarından bahsedi- yor. C¸am agˆacının da bedeninde incir, zeytin gibi su olmayıp rec¸ine dedigˆimiz koyu sıvı var.
I·ncirden bas¸layıp zeytinle ve c¸am ormanlarıyla devam eden ayet bos¸una belirtilmemis¸. Du¨zlu¨gˆu¨nde incir, yukarıya dogˆru zeytinlikler ve en yukarıda ise c¸am ormanlarının oldugˆu beldeyi anlatılıyor. Bo¨yle bir yer du¨nyada sadece Anadolu’da Aydın il hudutlarından, kısmen I·zmir ve Mugˆla il sınırından bahsediliyor.
Ayette ise ‘Emin Belde’ diyor. Neden Emin Belde? Emin Belde olarak bildigˆimiz Mekke, Medine ve Kudu¨s’te bu u¨c¸ agˆac¸ c¸es¸idini barındıran orman sayılacak s¸ekilde yer yok. Sa- dece Aydın’da var. Aydın’ı ve c¸evresini Emin Belde (Rabbi ta- rafından korunan bir yer) yapan nedir sorusuna cevap da ic¸inde saklı. 5. Ayette ise Ahsen-i Takvim’de (En gu¨zel yaradılıs¸ta yarattık) diyor Rabbimiz. Kimi? Kim yas¸amıs¸ adı gec¸en yer- lerde?
I·s¸te sır s¸imdi ac¸ılıyor. Yu¨ce Kitabımızda 6 surede ve birc¸ok ayette adı gec¸en ve adına ayrıca Meryem Suresi bulunan Haz- reti Meryem Annemiz Selc¸uk’ta yas¸adı. Orada hala bilinmeyen yerde, gu¨mu¨s¸ lahit ic¸inde ve u¨stu¨nde c¸am agˆacıyla yapılmıs¸ sandık ve sandıgˆın u¨stu¨ sırf rec¸ine ile kaplı olarak yatmaktadır. Bulunamadı ama zannediyorum ki bir Mu¨slu¨man kadın (Hz. Mehdi ve Hz. I·sa c¸ıktıgˆında) yerini bulacaktır. S¸u anda yu¨zlerce yerli ve yabancı ajan tarafından yıllardır mezarının yeri aranı- lıyor ama bulunamıyor. Rabbime mu¨racaat ettigˆimde bana ye- rini degˆil bulundugˆu bo¨lgeyi go¨sterdiler.
Ayrıca herkes Hz. Meryem Annemizin hayatını ve O’nun nasıl bir yaradılıs¸la yaratıldıgˆın az c¸ok bilmektedir. I·s¸te O mu¨- kemmel insan, Peygamber Annesi ve bir Peygamber tarafından yetis¸tirilen, en gu¨zel yaradılıs¸ta yaratılan ve en gu¨zel ahlakla yetis¸tirilen, kendisinden kerametler (mucizeler) meydana gelen Hazreti Meryem Annemizden bahsetmektedir. Daha o¨nce de yazdım, ehli du¨nya iken O’nun go¨zyas¸larından olus¸an orkide- leri go¨rdu¨m, kokladım.
Anadolu’ya geldigˆinde yas¸adıgˆı I·lk Evini biliyorum.
Ayrıca 2002 Kurban Bayramı’nda namaza kalkmadan ken- dileri beni ru¨yamda ziyarete geldiler. Allah’ım o ne gu¨zel, o ne nurlu idi.
2005’in 1 Ocak sabahı da Hazreti I·sa Resu^lullah’ımız yeni dogˆmus¸ 5-6 gu¨nlu¨k bebek haliyle ziyaretime geldi. Rabbime hamd olsun, O’nun sevdiklerine Salava^t-ı Sela^m olsun ta ezel- den kıyamete kadar ve daim olsun.
Buraya kadar can alıcı bilgiyi vermedim. C¸u¨nku¨ 5. Ayete gerek var. “Sonra biz onu as¸agˆının as¸agˆısına fırlattık, attık.” di- yor. Kim atıldı? Du¨nyanın 7 harikasından biri olan Artemis Ta- pınagˆı, Amazonlar denilen kadın savas¸c¸ılar tarafından yaptırı- lan 2 katlı putlarla Artemis Tapınagˆı’nın tapılan putları ve bu putlara tapanları en rezil hale getirdik diyor. Du¨nyanın 7 hari- kasından birini kim gec¸ersiz kıldı? Elbette Hz. Meryem Anne- mizin gelis¸iyle tarihteki en bu¨yu¨k tapınak (kadınların kurdugˆu) yine kadınların en gu¨zeli (en kutsalı) ile yok sayıldı!
Du¨s¸u¨n bak bakalım hangi Peygamber savas¸madan Hak dini yayabildi? Hepsi mu¨cadele etti. Bir tek Meryem Annemiz sa- vas¸ yapmadan putların merkezi olan Artemis Tapınagˆı’nın ge- c¸ersiz oldugˆunu ispatladı. Du¨nyada Allah’ın izniyle savas¸ma- dan Meryem Annemiz, Selc¸uk’taki eski adıyla Efes’te Hak Di- ni serbest olarak yaydı ve I·sevilik du¨nyaya buradan yayıldı. Putlar Resu^lullah’ımızın Mekke’de yıktıgˆı, kırdıgˆı gibi ilk kez Efes’te yıkıldı. Yerine Hak Din geldi.
Dikkat edilecek nokta, devrin en bu¨yu¨k tapınagˆı olan Arte- mis Tapınagˆı kadınlar tarafından yapılmıs¸tı ve kadınların en muhtes¸emi Ahsen-i Takvim’de yaratılan yani en gu¨zel yaradı- lıs¸ta yaratılan bir kadın tarafından yani Hz. Meryem Annemiz Efes’e geldigˆinde tamamıyla mermer olan tapınak bir meczup tarafından yakıldı. Mermer yanar mı demeyin, yakan O olduk- tan sonra yanar. Mermerin yanıs¸ına mı s¸as¸ıyorsunuz? Asıl ic¸i- nizde mermerden daha sert olan ve bir hayvan ile sıfatlanmıs¸ nefsinizin zikir ve tevhid ile yanmasına s¸as¸ınız.
Sonrada du¨nyanın 7 harikasından biri olan Artemis tapınagˆı deprem ile yerin dibine gec¸ti. Ku¨c¸u¨k Menderes Nehrinin getir- digˆi alu¨vyonlarla o¨rtu¨ldu¨. Kur’an’da bildirildigˆi gibi kalıntıları onlarca metre as¸agˆıda. Kalıntı da diyemeyiz artık. Selc¸uklular Efes’i ele gec¸irince I·sa Bey Camisi yapılırken kalıntı mermer- lerde cami ins¸aatında kullanıldı.

Savas¸ olmadan Allah’ın dini serbestc¸e yayılan bu yer ic¸in Hz. Meryem buranın Emin Belde (Kıyamete kadar korunan bir yer) olmasını Rabbinden istedi ve Rabbimiz burayı Emin Belde (korunan yer) olarak kıldıgˆını Yu¨ce Kitabımızın bu suresinde belirtiyor.
Bu anlattıklarım du¨nu¨, bugu¨nu¨ ve en o¨nemlisi yarını anlatı- yor. S¸imdi sır ic¸inde sıra giriyoruz. Hazreti Meryem Annemizin buraya gelecegˆi, dini serbestc¸e yayacagˆını elbette Rabbimiz bi- liyordu. Meryem Annemiz daha du¨nyaya gelmeden I·yonyalılar ic¸inde Efes’inde bulundugˆu 12 I·yon s¸ehrini yer altından birbi- rine bagˆlayan bugu¨nku¨ uzunlugˆu ile hala du¨nyanın en bu¨yu¨k tu¨nel yol (metro yolunu) ins¸a ettiler. Uzunluk en az 300-350 km’yi bulmaktadır. Burada bir nokta koyalım.
Agˆac¸ların yani incir, zeytin ve c¸am agˆac¸larına do¨nelim.
1985 yılında Rusya’da C¸ernobil Nu¨kleer Santralinin patla- ması sonucunda Radyasyon bulutları Karadeniz’i gec¸erek (Ro- manya ve Bulgaristan u¨zerinden) Alp Dagˆlarına vardılar. Alp Dagˆındaki c¸am agˆac¸larının tepeleri (75 cm ile 110 cm uzunlu- gˆunda) kurudu ama radyasyonu yere vermediler.
I·s¸te Sevgili Resu^lullah’ımızın “Kıyametin koptugˆunu go¨rsen bile elindeki yes¸il dalı topragˆa dik.”(98) ve “Yarın o¨lecegˆini bil- sen bile (yes¸il) agˆac¸ dik.”(99) demesinin hikmeti burada.
Hazreti Meryem annemiz ummadıgˆı kadar kolay olarak, Hak Din – I·seviligˆi yaydıgˆı ic¸in, Rabbine kıyamete kadar bu dinin ilk yayıldıgˆı yer ve c¸evresinin Emin Belde olmasını istedi ve duası kabul olundu.
6. Ayette ise “Ancak iman edip Salih amelde bulunanlar bas¸ka, onlara tu¨kenmez ecirler vardır.” diyor. Bu ayette devir- de putlara tapmaktan vazgec¸en iyi halde yas¸amaya c¸alıs¸anlara c¸ok bu¨yu¨k sevaplar var diyor ve Manada onları Sahabelere ya- kın tutuyor.

I·sevilik, Efes’te bas¸lamıs¸tı. I·nsanların bir kısmı (200 yıl sonra) eski adetleri olan putlara do¨nu¨nce Rabbimiz Nemrut’u helak eden sivrisinegˆi bunlara da go¨nderdi ve halkın % 80’i sıt- madan o¨ldu¨ler. Dagˆlardan gelen topraklarla Efes Limanı ka- pandı, her taraf bataklık oldu ve Efes ticari hayatı bitti. S¸u anda Efes ve c¸evresinden gec¸erken yer altında kalan Artemis Tapı- nagˆı’nın sadece zeminini go¨ru¨rsu¨nu¨z.
7. ayette ise “O halde dini kim yalan sayabilir?” ayeti 6. ayetle bagˆlantılıdır. Dini yalanlarsanız sonuc¸ ortaya c¸ıkıyor.
8. ayette ise Rabbimiz buyuruyor: “Allah her s¸eyin ha^kimi degˆil mi?”
I·s¸ittik, itaat ettik, iman ettik!
Bana bunları o¨gˆreten ve Kur’an-ı Kerim’in en zor 3 suresin- den biri olan Sure – Tin’i ac¸an Rabbime Hamdolsun, O’nun sevdiklerine Salava^t-ı Sela^m olsun ta ezelden kıyamete kadar.
Yıllarca o¨ncesinden 27-28 yıl o¨ncesinden hatta 42 yıl o¨nce- sinden verilenler, go¨sterilenler, sezdirilenler, bildirilenler top- lanıp ac¸ıgˆa c¸ıktı.

 

Bu makale 2729 kez okundu.


Yorumlar
    Henüz bu Makaleye ait yorum bulunmamaktadır. Yorum Yaz